Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmha Politikası

BÖLÜM 1 – GİRİŞ 

Dikkaya Teknik Malz. San. ve Tic. A.Ş. (bundan böyle “Dikkaya” veya “Şirket” olarak ifade edilecektir), anayasal bir hak olan kişisel verilerin korunmasının aynı zamanda iş ilişkilerinin güven temelinde yürütülmesine olan etkisinin bilincindedir. 

Bu doğrultuda şirketmiz tarafından, kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerini hukuka uygun olarak yerine getirmesinde rehber niteliği taşıyan Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması Ve İmha Politikası ilgililerin erişimine sunulmuştur. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak ifade edilecektir) işbu politikaya dayanak teşkil etmektedir. Başta KVKK olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemelere uyumun sağlanması şirketimizin öncelikleri arasında yer alır. 

1.1.AMAÇ 

Bu Politikanın temel amacı, şirketimiz tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, şirketin kişisel verilerin yönetiminde kendi standartlarını oluşturması ve gerçekleştirmesinin sağlanması; organizasyonel hedef ve yükümlülüklerin belirlenmesi ve desteklenmesi, şirketin kişisel verilerin korunması alanındaki uluslararası sözleşmeler, Anayasa, kanunlar ve sözleşmeler uyarınca tabi olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bireylerin menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasıdır. 

Şirketimiz işbu politikayı yayımlayarak yürüttüğü kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin gerekli bilgilendirmeyi yapmayı ve böylece bu faaliyetlerin mevzuata uygun ve şeffaf bir biçimde yürütüldüğünden emin olmayı hedeflemektedir. 

1.2.KAPSAM 

Politika, kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlemesinin yanı sıra, kişisel verilerin işlenmesinde şirketimiz tarafından benimsenen temel ilkeleri ortaya koymaktadır. 

Bu Politikanın kapsamını çalışan adayı, çalışan , stajyer, çalışan yakını, hissedar, ortak, tedarikçi çalışanı, ziyaretçi, gerçek kişi müşteri, gerçek kişi tedarikçi, hissedar, ortak yakını, üçüncü kişi ve üçüncü kişilerin otomatik yollarla ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verileri oluşturur. 

1.3.TANIMLAR 

Kişisel Veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. İlgili Kişi; kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 

Veri Sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. 

Kanun; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Yönetmelik; Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Kurul; Kişisel Verileri Koruma Kurulu. 

Açık Rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Alıcı Grubu; veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Veri İşleyen; veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. 

İmha; kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi. 

Kişisel Verilerin Silinmesi; kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi; kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi. Periyodik İmha;

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda politikada belirtilen ve tekrar eden aralıklarla 

Özel Nitelikli Kişisel Veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 

Kişisel Veri İşleme Envanteri;veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter. 

Kayıt Ortamı; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam. 

Anonim Hale Getirme;kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi. 

resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi. 

Politika; Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmha Politikası. 

1.4.POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI 

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. 

Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralların şirketimizin uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur. Şirketimiz, KVKK’da öngörülen yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıklarını yürütmektedir. 

1.5.YÜRÜRLÜK 

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Politika ..../...../..... tarihlidir. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politikanın yürürlük tarihi güncellenecektir. 

Politika, şirketimizin internet sitesinde http://dikkaya.com yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur. 

1.6.POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ 

Şirketimiz Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda Politikada değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

İşbu Politikada yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar Politikanın sonunda açıklanır. 

BÖLÜM 2 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

Şirketimiz, KVKK 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmaktadır. 

2.1.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 

2.1.1.Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesi, Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimin Engellenmesi ve Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması İçin Alınan Teknik Ve İdari Tedbirler 

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. 

Şirketimiz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. 

Şirketimiz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

TEKNİK TEDBİRLER 

Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır., Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır. Güvenlik duvarları kullanılmaktadır., Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği saplanmaktadır., Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır. 

İDARİ TEDBİRLER 

Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur., Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlamıştır., Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır., Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir., Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır., Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir. 

2.1.2.Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi 

Şirketimiz, KVKK 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir. 

2.1.3.Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler 

Şirketimiz, KVKK 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. 

KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir. 

2.2.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

KVKK ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem ve hassasiyet verilmiştir. 

Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. 

Şirketimiz tarafından, KVKK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle 

davranılmaktadır. Bu kapsamda, şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve şirketimiz bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır. 

2.3.İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTIRILMASI VE DENETİMİ 

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır. 

2.4.İŞ ORTAKLARI VE TEDARİKÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTIRILMASI VE DENETİMİ 

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş ortaklarına gerekli bilgilendirmeler yapmaktadır. Tedarikçiler ile şirketimiz arasında akdedilen sözleşme, protokol ve gizlilik anlaşmalarında KVK mevzuatı kapsamında gerekli olan uyarılara atıf yapılmaktadır. 

Kişisel Verilere erişime ve işlemeye yetkili olan kullanıcılar, bilgi sistemlerinin ve ağlarının güvenliğinin gerekliliği ve güvenliği artırmak için neler yapabilecekleri konularında sürekli eğitilmekte ve bilinçli olmaları sağlanmaktadır. 

Tüm kullanıcılar kullandıkları bilgi sistemleri bileşenlerinin ve kişisel verilerin güvenliğinden ortak sorumlu olduğunun bilincindedir. 

2.5.KAYIT ORTAMLARI 

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, şirketimiz tarafından aşağıdaki belirtilen ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır. 

Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. Şirketimiz her halde veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileri Kanuna ve işbu Politikaya uygun olarak işlemek ve korumaktadır. 

Fiziksel ve Elektronik ortamlar; 

 • kağıt
 • fiziksel sanal sunucu (bulut)
 • PDKS cihazı
 • fiziksel sanal sunucu
 • yazılım
 • taşınabilir cihazlar (telefon, notebook, ipad) taşınabilir depolama cihazları (haddisk, USB) masaüstü bilgisayar
 • görsel işitsel kayıt cihazları 

BÖLÜM 3 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 

3.1.KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ 

3.1.1.Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 

Şirketimiz; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır. 

3.1.2.Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 

Şirketimiz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. 

3.1.3.Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 

Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyete başlamadan ortaya konulmaktadır. 

3.1.4.İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 

Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir. 

3.1.5.İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme 

Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, şirketimiz öncelikle ilgili mevzuata kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile şirketimiz tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır. 

3.2.KİŞİSEL VERİLERİN KVKK 5. MADDESİNDE BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARINDAN BİR VEYA BİRKAÇINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SI OLARAK İŞLENMESİ 

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa'nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. 

3.3.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ 

Şirketimiz, KVKK 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda şirketimizin ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. 

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Şirketimiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVKK 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. 

3.4.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

Şirketimiz tarafından, KVKK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVKK’da öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. 

KVKK 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biometrik ve genetik verilerdir. 

KVKK’ya uygun bir biçimde şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir: 

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; 

*Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde, 

*Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. 

3.5.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVKK 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 

3.5.1.Kişisel Verilerin Aktarılması 

Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir: 

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;
Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise. 

3.5.2.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması 

Özel nitelikli kişisel veriler şirketimiz tarfı􏰁ndan, işbu politikada belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir: 

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır

BÖLÜM 4 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ 

Şirketimiz, KVKK 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine talep ettiği takdirde bildirmektedir. 

4.1.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

Şirketimiz KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar; 

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kurumun ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde
Kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
Kişisel verilerin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

Kişisel verilerinizin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından işlenmesi,
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya ilgili kişilerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,
Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda öngörülmesi,
Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi. 

Yukarıda açıklanan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir: 

 • yurt dışı görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi sözleşme süreçlerinin yürütülmesi 
 • saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • insan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi hukuk işlemlerinin takibi ve yürütülmesi 
 • görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi 
 • acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • çalışan adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi 
 • taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 • Covid-19’un sebebiyet verdiği salgın hastalığın bulaşıcılığının önüne geçilebilmesi kamu sağlığının, kamu güvenliğinin ve kamu düzeninin korunması
 • çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi dosya oluşturma süreçlerinin yürütülmesi
 • fiziksel mekanın güvenliğinin sağlanması
 • mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • ücret politikasının yürütülmesi
 • veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • yasal teşvik süreçlerinin yürütülmesi
 • sosyal medya hesapları yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • yatırım süreçlerinin yürütülmesi
 • yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • belgelendirme faaliyetlerinin planlanması ve icrası 

 

4.2.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ 

Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklanmaktadır. 

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuata bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra imha edilmektedir. 

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

Saklama süresi dolan kişisel veriler, imha süreleri çerçevesinde, 6 (altı) aylık periyodlarla işbu politikada yer verilen usullere uygun olarak imha edilir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanır. 

4.3.PERİYODİK İMHA SÜRESİ 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Ge􏰀rilmesi Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince şirketimiz tarafından belirlenen periyodik imha süresi 6 ay’dır. 

BÖLÜM 5 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 

Şirketimiz tarafından, aşağıda sıralanan kişisel veri sahibi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle birlikte, işbu Politikanın uygulama kapsamı çalışan adayı, çalışan , stajyer, çalışan yakını, hissedar, ortak, tedarikçi çalışanı, ziyaretçi, gerçek kişi müşteri, gerçek kişi tedarikçi, hissedar, ortak yakını, üçüncü kişi , habere konu kişiler ve üçüncü kişiler ile sınırlıdır. 

Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen kişilerin kategorileri yukarıda belirtilen kapsamda olmakla birlikte, bu kategorilerin dışında yer alan kişiler de KVKK kapsamında Şirketimize taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de bu Politika kapsamında değerlendirmeye alınacaktır. 

Aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerin işlendiği detaylandırılmaktadır. 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ İLGİLİ KİŞİSEL VERİNİN SAHİBİ
Kimlik Bilgisi; çalışan adayı, çalışan , stajyer, çalışan yakını, gerçek kişi müşteri, gerçek kişi tedarikçi, tedarikçi çalışanı, hissedar, ortak, hissedar, ortak yakını
Görsel Ve İşitsel Kayitlar; çalışan adayı, çalışan , tedarikçi çalışanı, hissedar, ortak
Özlük Bilgisi; çalışan adayı, çalışan , tedarikçi çalışanı
İletişim Bilgisi; çalışan adayı, çalışan, stajyer, gerçek kişi müşteri, gerçek kişi tedarikçi, tedarikçi çalışanı
Meslekı̇ Deneyim; çalışan adayı, çalışan, stajyer, çalışan yakını, tedarikçi çalışanı
Finans; çalışan adayı, çalışan , gerçek kişi müşteri, gerçek kişi tedarikçi, tedarikçi çalışanı, hissedar, ortak Sosyal Hayat Ve Alışkanlık Bıl̇ gıṡ ı;̇ çalışan adayı, çalışan , stajyer, tedarikçi çalışanı
Fiziki Özellik Bilgisi; çalışan adayı, çalışan, tedarikçi çalışanı
Lokasyon Bilgisi; çalışan
Hukukı̇ İşlem; çalışan, tedarikçi çalışanı, hissedar, ortak, üçüncü kişi
Fiziksel Mekan Güvenliği; çalışan, çalışan adayı, stajyer, hissedar, ortak, tedarikçi çalışanı, ziyaretçi
Müşterı̇ İşlem; gerçek kişi müşteri, gerçek kişi tedarikçi 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER (SAĞLIK VE CİNSEL HAYAT DIŞINDA KALANLAR) Ceza Mahkumıyyeti Ve Güvenlik Tedbirler; çalışan adayı, çalışan, tedarikçi çalışanı, Felsefi İnanç, Din , Mezhep Ve Diğer İnançlar; çalışan, tedarikçi çalışanı, çalışan yakını 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER (SAĞLIK VE CİNSEL HAYAT) Sağlık Bilgisi, çalışan adayı, çalışan, stajyer, tedarikçi çalışanı 

BÖLÜM 6 – KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARMA AMAÇLARI 

Şirketimiz, KVKK 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir. Şirketimiz KVKK 8. ve 9. maddelerine uygun olarak kişisel verileri aşağıda sıralanan alıcı gruplarına aktarılabilir: 

 • avukatlar
 • kolluk kuvvetleri
 • yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri hissedarlar
 • iş ortakları
 • bankalar
 • işyeri hekimi
 • İSG uzmanı
 • müşteriler
 • herkese açık
 • tedarikçiler 

Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda Politikanın 2. ve 3. Bölümlerinde düzenlenmiş hususlara uygun olarak hareket edilmektedir. 

BÖLÜM 7 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 

7.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesi uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. 

Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: 

a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 

c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

f)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

7.2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak aşağıdaki durumlarda işlenmektedir: 

i. Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
ii. Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, 

tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından. 

BÖLÜM 8 – BİNA İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 

Şirketimiz tarafından bina girişlerinde ve bina içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya ve 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmekte, güvenliğin sağlanması amacıyla güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. 

Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, çalışanların ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. 

Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna Göre Kamera İle İzleme Faaliyetinin Yürütülmesi 

Şirke􏰀miz, bina içerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, kanunlarda öngörülen amaçlarla ve KVKK’da sayılan meşru menfaat ile kişisel veri işleme şar􏰄na uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır. 

Kamera İle İzleme Faaliyetinin Duyurulması 

Şirketimiz tarafından KVKK 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. 

Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Şirketimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; şirketimiz internet sitesinde işbu Politika yayımlanmakta ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır. 

Kamera İle İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık 

Şirketimiz, KVKK 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. 

Şirketimiz tarafından video kamera ile izleme faaliyetnin sürdürülmesindeki amaç bu Politikada sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. 

Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlar izlemeye tabi tutulmamaktadır. 

şirketimiz güvenlik amacı (iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, hırsızlık, çalışılan yerde çıkabilecek olay, münakaşa vb. tespit, yetkisiz giriş tespiti vb) ile bina çevresi, ofisler, bahçe, güvenlik kulübesinde yer alan kameralar ile izleme yapılmakta ve 35 gün boyunca muhafaza edilmektedir. 

Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 

Şirketimiz tarafından KVKK 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

BÖLÜM 9 – KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ 

Şirketimiz, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVKK 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde şirketimizin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

Şirketimiz ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Şirketimiz tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır: 

dijital silme
fiziksel yok etme (yırtma, yakma, toz haline getirme, metal öğütücüden geçirme vb) 

BÖLÜM 10 – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 10.1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi gereği ilgili kişinin kişisel verilerinin; a)işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b)işlenmişse bilgi talep etme, 

c)işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç)yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 

d)eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 

e)Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, 

f)aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

g)münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ)kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır. 

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller 

Kişisel veri sahipleri, KVKK 28/1 maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahipleri bu konularda 10.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler: 

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal
  etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı,millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görevve
  yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK 28/2 maddesi gereğince aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç 10.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler: 

1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması 

Kişisel veri sahipleri haklarına ilişkin taleplerini “http://dikkaya.com” adresinde bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurulup ıslak imzalı veya güvenli elektronik imzalı olarak Dikkaya Teknik Malz. San. ve Tic. A.Ş. “İşçiler Cad. No:124 Yenişehir Konak İzmir” adresine posta yoluyla iletebileceklerdir. 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. 

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tara􏰁ndan başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri gereği başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. 

Kişisel veri sahiplerinin, haklarını kullanmak için dolduracakları başvuru formunda başvurunun yöntemi de ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. 

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikayette Bulunma Hakkı 

Kişisel veri sahibi KVKK 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikayette bulunabilir. 

10.2. ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ 

Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi Ve Süresi 

Kişisel veri sahibinin, talebini şirketimize iletmesi durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

BÖLÜM 11 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI VE İMHA POLİTİKASININ DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ 

Şirketin işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasların ilişkili olduğu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda kaleme alınmış temel politikalar oluşturulmuştur. Bu politikaların şirketin diğer alanlarda yürüttüğü temel politikalarla da bağı kurularak, şirketin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir. 

Grup Şirketlerimiz

Dikkaya Grup; tesisat malzemelerinden, endüstriyel tesisat ihtiyaçlarına, hortum, pompa ve hidrofor sistemlerinden, yangınla mücadele sistemlerine, altyapı çözümlerinden tüm şehir şebeke çözümlerine, ısıtma-soğutma sistemlerinden, peyzaj ve havuz ekipmanlarına kadar tüm teknik tesisat kalemlerini içeren geniş bir ürün portföyüne ulaşmıştır. Güçlü çözüm ortakları, deneyimli personeli ve geniş araç filosu ile bölgesindeki pazarlama lideri konumunu sürdürmektedir.

Kataloglar

Dikkaya ürünler, teknik dökümanlar, broşür ve kataloglar

Dikkaya 2023 Fiyat Kataloğumuz Yayında

DOKÜMANLAR İÇİN TIKLAYIN >